Obchodní podmínky

Zakázková výroba

1. Obecná ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je podnikající – Ing. arch. Pavla Miksová se sídlem V Tejnecku 361, 537 01 Chrudim II, identifikační číslo 04065794, zapsán v živ. rejstříku MÚ Chrudim a zákazníka (spotřebitele).

Odchylná ujednání kupní smlouvy (závazné objednávky kupujícího potvrzené prodávajícím) mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Prodávané materiály a služby jsou uměleckým dílem na zakázku. Jakékoliv šíření nebo poskytování obsahu či jeho částí třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva či jen pouhá objednávka, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Prodávající je Ing. arch. Pavla Miksová, se sídlem V Tejnecku 361, 537 01 Chrudim II, identifikační číslo 04065794, zapsán v živ. rejstříku MÚ Chrudim, podnikající osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem je kupující. Vzhledem k odlišné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku, ani je-li spotřebitelem, neboť podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (spotřebitele) nebo pro jeho osobu.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebylo započato plnění smlouvy. Do té doby musí být oznámení o odstoupení smlouvy neprodleně oznámeno Prodávajícímu. 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena je uvedeno na webovém rozhraní prodávajícího www.novakoviny.com. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní. 

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je emailem odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem zaplacení Zálohové faktury. K objednávce není vyžadována registrace. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně příslušného reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na stránkách www.novakoviny.com/obchodni-podminky.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

4. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

5. Dodání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží 

Pokud není sjednáno jinak, způsobem dodávky je zaslání zboží na dobírku nebo zaslání zboží na adresu Kupujícího pomocí přepravce Česká Pošta obvykle během 5 pracovníchdnů od dokončení zakázky a během 5 pracovních dní v případě zaplacení zboží převodem na účet. Po předchozí domluvě je možné osobní předání v Praze, Pardubicích nebo Plzni.

Pokud dojde ke změně přepravy, Prodávající se zavazuje neprodleně e-mailem tuto skutečnost oznámit kupujícímu. V případě, že kupující zvolí jiný typ přepravy, je kupující povinen jinou dodací podmínku uvést do příslušné objednávky. Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo prvním dopravcem, který je tuto skutečnost povinen potvrdit podepsáním předávacího protokolu nebo dodacího listu.

U objednání digitálního uměleckého díla se dodáním rozumí zaslání hotového díla ze strany prodávajícího na emailovou adresu kupujícího, případně zasláním odkazu URL adresy do 30 dní od zaplacení objednávky.

Osoba oprávněná zboží za kupujícího převzít bude přesně určena v objednávce. Pokud osoba oprávněna převzít zboží za kupujícího nebude uvedena v příslušné objednávce, je prodávající oprávněn předat osobě, kterou kupující e-mailem sdělí prodávajícímu.

Náklady na dopravu a balení zboží, balícího materiálu jsou zahrnuty v kupní ceně zboží. Nebezpečí škody na zboží, tj. ztráty, poškození, zničení či znehodnocení zboží, přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo předáním zboží prvnímu dopravci kupujícího, pokud tento způsob předání zboží bude mezi smluvními stranami sjednán.

Pokud kupující bezdůvodně zboží nepřevezme ve sjednaném termínu, a neučiní tak ani v dodatečné lhůtě stanovené prodávajícím, bude kupující povinen hradit sjednanou úplatu za skladování zboží ve výši 0,3 % z celkové ceny zboží (včetně DPH) za každý den uskladnění zboží.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny Prodávajícímu. Vlastnické právo ke zboží nemůže podle této smlouvy vzniknout vydržením.

6. Kupní cena

Kupní cena (konečná cena) zakázky bude vždy uvedena a potvrzena Zákazníkem před započetím plnění (zakázkových prací). Ceny jsou uvedeny v ceníku zde.

Kupní cena je splatná do 14 dnů od ukončení plnění (od data vystavení konečné faktury), není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt, zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

7. Platba

Zálohová faktura
Po odeslání objednávky kupující obdrží kalkulaci a po odsouhlasení oběma stranami následně zálohovou fakturu ve výši dle domluvy spolu s pokyny k platbě. Na dokladu jsou uvedeny všechny potřebné informace k provedení platby, jako je číslo účtu, variabilní symbol, atd.

Zálohová faktura je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li do té doby splněno, objednávka je stornována.

V případě odstoupení od smlouvy před započetím plnění Zakázky je vystavena zálohová faktura s mínusovou částkou a peníze jsou převodem navráceny Zákazníkovi zpět na bankovní účet. V případě započatého plnění  Zakázky, je cena adekvátně ponížena, případně pokud přepročilo plnění Zakázky výši Zálohové faktury, částka se nevrací (viz Vymezení pojmů).

Zálohová faktura je hrazena převodem. Na e-mail uvedený v objednávce je zaslán doklad s údaji pro provedení platby. Na dokladu jsou uvedeny všechny potřebné informace k provedení platby, jako je číslo účtu, variabilní symbol, atd. Platbu může Zákazník uskutečnit bankovním převodem.

Konečná platba může být provedena dvěma způsoby:

Platba převodem – Po ukončení plnění Zakázky je vystavena konečná faktura a odeslána Zákazníkovi e-mailem. Na dokladu jsou uvedeny všechny potřebné informace k provedení platby, jako je číslo účtu, variabilní symbol, atd. Platbu Zákazník uskuteční bankovním převodem. Od této faktury je odečtena částka uhrazená pomocí Zálohové faktury. Konečná faktura je rovněž přiložena a zabalena spolu se zakázkou.

Platba dobírkou – Konečná částka je uhrazena dobírkou proti převzetí zakázky od dopravce zásilky. Konečná faktura je přiložena a zabalena spolu se zakázkou. Od této faktury je odečtena částka uhrazená pomocí Zálohové faktury. Na dokladu jsou uvedeny všechny potřebné informace o způsobu provedení platby, jako je číslo, variabilní symbol, atd.

8. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Vadné plnění uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího.

Pro reklamaci slouží kontaktní email info@novakoviny.com. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

9. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické i písemné (papírové), a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího www.novakoviny.com, v den uzavření kupní smlouvy. Závazná objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání závazné objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2018.

Kontakt

Novakoviny.com

Originální svatební tiskoviny
info@novakoviny.com
www.novakoviny.com

Nabízíme i další, na míru
vytvořené produkty:
Samolepky, pohledy,
Loga, webové stránky

2020 © Novákoviny | Obchodní podmínky

Poslední aktualizace 31/05/2018